+381 21 66 22 226 rodacomm.ns@gmail.com

Seminari

Osnove kontrolinga

 OSNOVE KONTROLINGA

– Dvodnevni seminar –

25–26. Februar / 20–21. Maj / 23–24. Septembar / 25–26. Novembar

2019. godine

Rodacomm d.o.o. & Controller Akademie A. G.

l

TEME SEMINARA

OSNOVE KONTROLINGA

TEMA I

Šta je kontroling, razvojni put kontrolinga

Šta je kontroling, razvojni put kontrolinga; Sagledavanje potreba za kontrolingom, razlozi nastanka potrebe za kontrolingom. Šta kontroling treba da omogući menadžmentu? Upoznavanje sa osnovnim definicijama kontrolinga, kao i sa istorijatom nastanka kontrolinga. Kontroling u Evropi, Americi. Kodeks ponašanja kontrolera. Definisanje pojma. Zadaci kontrolera. Međuzavisnost menadžer – kontroler. Uloga kontrolera u preduzeću. Teoretski pristupi procesu kontrolinga.

TEMA II

Instrumenti kontrolinga

  • operativni; (ABC analiza, Prelomna tačka rentabilnosti, Obračun troškova po aktivnostima – ABC metod, – studija slučaja iz prakse
  • strateški instrumenti; (BSC – Balanced Scorecard …)

Balanced Skorecard (BSC) četiri perspektive BSC – finansijska, kupaca, procesa i perspektiva zaposlenih, primer iz prakse (BSC multinacionalne kompanije).

TEMA III

Organizaciono pozicioniranje i primena kontrolinga

  • opis zadataka rukovodioca kontrolinga,
  • opis zadataka izvršnog kontrolera
  • kontroling u velikom preduzeću – studija slučaja –

Organizaciono pozicioniranje i primena kontrolinga; Faktori uticaja na kontroling: eksterni i interni faktori uticaja. Koncept kontrolinga u preduzeću. Preduslovi za dobar kontroling. Trenutno stanje kontrolinga u našoj praksi. Redosled aktivnosti prilikom stvaranja organizacije kontrolinga. Pozicioniranje kontrolinga u preduzeću; moguće varijante, kontroling sa i bez posebnih radnih mestima za kontrolere, profil kontrolera, opis poslova rukovodioca kontrolinga i izvršnog kontrolera. Uvođenje i primena kontrolinga; organizacioni aspekt (centralizovani – decentralizovani). Praktičan rad; organizaciono pozicioniranje kontrolinga.

TEMA IV

Kontroling izveštavanje

  • primer izveštaja kontrolera,
  • radionica – izveštaj kontrolera 4–prozora

Kontroling izveštavanje; Tehnike prezentacija izveštaja kontrolera. Problemi oko sakupljanja podataka. Šta je suština prezentacije izveštaja kontrolera? Mogući rasporedi sedenja za vreme prezentacije izveštaja. Prikaz izveštaja kontrolera četiri prozora (primer fabrike čokolade), sagledavanje problema, početak rešavanja problema. Kontrolerov izveštaj četiri prozora. Radionica; sastavljanje izveštaja četiri prozora (primer call centra), prezentacija izveštaja po grupama.

TEMA V

Nuđenje usluge kontrolinga

  • dileme kontrolera,
  • trenutno stanje i perspektive razvoja kontrolinga

Nuđenje usluge kontrolinga; Sistematski pristup nuđenja usluge; sagledavanje mogućih načina za nuđenje usluge kontrolinga, koji se sa uspehom nude na Zapadu, već 20-ak godina. Dileme i podsetnik kontrolera. Trenutno stanje i perspektive razvoja kontrolinga u našoj poslovnoj praksi.

SERTFIKAT

Na kraju završenog i odslušanog seminara dobijate sertifikat o prisustvovanju

Kome je seminar namenjen?

Seminar je namenjen menadžerima malih, srednjih i velikih preduzeća, finansijskim direktorima, zaposlenima u kontrolingu i finansijama i svima onima koji se bave sastavljanjem izveštaja o poslovanju.

Predavač

Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk., sertifikovani instruktor kontrolinga, stručno se usavršavao na Controller Academie u Nemačkoj u Austriji i Italiji. Autor je više desetina naučno-stručnih radova iz oblasti kontrolinga, kao i nekoliko stručnih knjiga. Zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao redovni profesor, gde je pored redovnog angažmana u nastavi, na specijalističkim studijama inicijator i izvođač nastave iz predmeta kontroling, od 2006. g. Tenutno je uključen u nekoliko projekata uvođenja kontrolinga. Govori; nemački, engleski i italilanski jezik.

Lokacija održavanja seminara

Seminar se održava u Novom Sadu, u prostorijama firme Rodacomm, Kralja Aleksandra 5
U savremno opremljenoj učionoci, sa 12 mesta za polaznike
Seminar traje 2 dana od 10:00 do 17:00 časova.

Trajanje seminara

Seminar traje 2 dana od 10:00 do 17:00 časova

Z

U cenu su uračunati: radni materijali, osveženje u pauzama.