+381 21 66 22 226 rodacomm.ns@gmail.com

Škola kontrolinga

PUT ka zoni profita.

Škola kontrolinga

Rodacomm d.o.o. & Controller Akademie A. G.

Škola kontrolinga je nastala u saradnji sa Controller Akademie (CA) A. G. München, po čijoj metodologiji se i izvodi i za čije potrebe izvođenja se koriste radni materijali koji se su intelektualno vlasništvo Controller Akademie A. G.

Controller Akademie München je ovlastila prof. dr Veselina Perovića da izvodi seminare i potpisuje Certifikate za seminare koje izvodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Controller Akademie A. G., Leutstettenerstrasse 2, 82131. Gauting/München Deutschland i Rodacomm d.o.o., Novi Sad, Kralja Aleksandra 5, 21000 Novi Sad, Srbija potpisali su 1. jula 2009. godine Ugovor o poslovnoj saradnji. Rodacomm d.o.o. je predstavnik Controller Akademie A. G. u Srbiji s pravom korišćenja radnih materijala koji su intelektualno vlasništvo Controller Akademie A. G. Rodacomm d.o.o. ima ovlašćenje za izvođenje seminara sa sertifikatima koje će potpisivati prof. dr Veselin Perović, dipl. ek., sertifikovan od strane Controlling Akademie A. G. 2009. godine www.controllerakademie.de/english/cooperations/rodacomm-ltd-serbia.

Seminare I, II i IV (Sertifikacioni program koji je preduslov za slušanje seminara III i V) izvode se na, u organizaciji Rodacomm doo u Novom Sadu, na srpskom jeziku.

Seminari III i V održavaju se u Nemačkoj (na Controller Akademie A. G. – na nemačkom ili engleskom jeziku).

Preuzmite prospektni materijal Škole kontrolinga za 2019. (PDF)

l

RASPORED ODRŽAVANJA SEMINARA

za 2019. godinu

Seminari I,II,IV – slušaju se u Srbiji
G

Seminar I (ŠK-1) - Kontroling & kontroler

18–20. Mart

G

Seminar II (ŠK-2) - Kontrolerovi alati

22–24. April

G

Seminar IV (ŠK-4) - Kontroling planiranje i izveštavanje

10–12. Jun

h

SERTIFIKAT KONTROLERA

Seminari III,V – slušaju se u Nemačkoj
G

Seminar III (ŠK-3) - Kontrolerov izveštaj i komunikacija

G

Seminar V (ŠK-5) – Radionica (engleski) - Kontrolerova prezentacija

DIPLOMA KONTROLERA

Lokacija održavanja seminara

Seminari se održavaju u prostorijama Rodacomm d.o.o. u Novom Sadu, ulica Kralja Aleksandra 5.

PROGRAM ŠKOLE KONTROLINGA

Kompetencija polaznika seminara

Sertifikacioni proces Controller Akademie A. G. osmišljen je da polaznicima seminara omogući napredovanje u savladavanju kontrolerskih znanja. Kao što je na slici 3 prikazano, na početku obuke uticaj instruktora je veliki, da bi kako proces savladavanja materije napreduje uticaj instruktora opadao, a rasla kompetencija polaznika seminara.

Didaktički metod

Na svim seminarima i radionicama koriste se ciljno orijentisane metode. Seminari uključuju studije slučajeva, igre zamene uloga, kao i puno grupnog rada  u kome se polaznicima predstavljaju teme iz njihovog svakodnevnog posla.

i

Radni materijali

Svakom polazniku seminara obezbeđen je radni materijal. Na seminarima i radionicama instruktori rade po radnim materijalima Controller Akademie A. G. (CA). Za seminare koji se održavaju u Srbiji radni materijali koji su intelektualno vlasništvo CA su prevedeni i prilagođeni polaznicima. Dodatni materijal na engleskom možete pronaći na web-stranici: www.controllerakademie.de/retraining

G

Seminari I / II / IV

Slušaju se u Srbiji

Seminar I (ŠK - 1)

Kontroler & kontroling

Detaljno upoznavanje s praksom u korišćenju kontrolinga za specijaliste iz polja računovodstva, korporativnih finansija i korporativnog planiranja, kao i menadžere različitih polja odgovornosti.
*Ovaj seminar je uslov za prisustvovanje narednim seminarima.

Seminar II (ŠK - 2)

Kontrolerovi alati

Seminar iz primene instrumenata operativnog kontrolinga s glavnim temama:

 • prelomna tačka rentabilnosti
 • formiranje profitnih centara
 • BSC (sistem izbalansiranih pokazatelja)
 • prodajni kontroling
 • finansijsko planiranje
 • finansijska analiza.
Seminar IV (ŠK - 4)

Kontroling izveštavanje i komunikacija

 • Kontroling i organizacioni razvoj
 • Projektni kontroling
 • Kontrolerovo izveštavanje
 • Balanced Scorecard (BSC) – nastavak
 • Razvoj sposobnosti kontrolera.
h

SERTIFIKAT KONTROLERA

Priznati na Controller Akademie A. G. kao kvalifikacioni seminari za pohađanje seminara III i V

Sertifikat Kontrolera

Sertifikatom se potvrđuje učešće na seminarima I i II, kao i na radionici-seminaru IV. Plan i program obuke za sertifikat kontrolera zamišljen je da edukuje kontrolere na sadržajan način i da ih upozna sa metodama i alatima koji se koriste u praksi kontrolinga. Seminari I, II i radionica – seminar IV izvode se na nemačkom i engleskom jeziku na Controller Akademie A. G. u Nemačkoj i na srpskom jeziku u Srbiji. Prof. dr Veselin Perović kao predstavnik Controller Akademie A. G. Gauting/München Deutschland – C.A. u Srbiji ima ugovorno pravo korišćenja intelektualne svojine C. A., kao i pravo da organizuje i izvodi program obuke po metodologiji C. A. i potpisuje sertifikate koji će biti priznati na C. A. kao kvalifikacioni seminari za pohađanje seminara III i V – koji se održavaju u Nemačkoj na C. A., na nemačkom i engleskom jeziku.

G

Seminari III / V

Slušaju se u Nemačkoj

Seminar III (ŠK - 3)

Radionica: Kontroling planiranje

(ekvivalent nemačkom: Stufe IV Planungsanwendung & Umsetzung)

 • Menadžersko računovodstvo
 • Planiranje, budžetiranje i budžetski sistem
 • Tehnike prezentacije izveštaja
 • Finansijski kontroling i izveštavanje
 • Rad na datim primerima i prezentacija rešenja.
Seminar V (ŠK - 5)

Kontrolerova prezentacija

(ekvivalent nemačkom: Stufe V Präsentation & Moderation)

 • Vežbanje kontrolerskih metoda i ličnih sposobnosti
 • Rešavanje problema kroz timski rad
 • Prezentacija i video-analiza prezentacije

DIPLOMA KONTROLERA

Diploma se dodeljuje posle odslušanog seminara V i podrazumeva da je učesnik sa uspehom savladao seminare I, II, III i IV po metodologiji Controller Akademie A. G., kao i da je kvalifikovan da naučeno primenjuje u poslovnoj praksi.

CA DIPLOMA

Diploma se dodeljuje posle odslušanog seminara V i podrazumeva da je učesnik sa uspehom savladao seminare I, II, III i IV po metodologiji Controller Akademie A. G., kao i da je kvalifikovan da naučeno primenjuje u poslovnoj praksi. Kontinuiran rad na seminarima I, II, III i IV do završnog seminara V jeste preduslov za dobijanje kontrolerove diplome – Controller Akademie A.G. Trening na seminaru V je osmišljen kao test sposobnosti, kojim se u obliku samoocenjivanja prezentacije od strane kandidata i uz aktivno učešće trenera radi evaluacija svih seminara i time stiče kontrolerova diploma Controller Akademie A. G.

Kontroleri pružaju podršku u menadžerskom računovodstvu i finansijskim analizama za menadžere i na taj način im omogućavaju da planiraju i kontrolišu aktivnosti koje su u skladu sa dogovorenim planskim aktivnostima. Zahvaljujući njihovim knjigovodstvenim i korporativnim tehnikama planiranja, kontroleri razvijaju alate koji su neophodni za upravljanje prema zacrtanim ciljevima.