+381 21 6622226 info@rodacomm.com

ŠKOLA KONTROLINGA 2020.

Controller Akademie A. G. nudi petostepeni trening program za kontrolere, koji vodi do diplome kontrolera – Controller Akademie A. G. U Srbiji se održavaju seminari: I, II i radionica-seminar IV, koji su ekvivalentni nemačkom programu edukacije.

Termini održavanja seminara:

 • ŠK I:  23–25. mart  /  21–23. septembar
 • ŠK II:  18–20. maj  /  23–25. novembar  
 • ŠK IV:  22–24. jun  /  21–23. decembar  

⇓ Pet koraka do uspeha!

Seminar I: Kontroler & kontroling

Ekvivalent nemačkom Stufe I Systemen & Methoden der Controller Praxis

Detaljno upoznavanje s praksom u korišćenju kontrolinga za specijaliste iz polja računovodstva, korporativnih finansija i korporativnog planiranja, kao i menadžere različitih polja odgovornosti.

Ovaj seminar je uslov za prisustvovanjenarednim seminarima.

* Sluša se u Srbiji

Seminar II : Kontrolerovi alati

Ekvivalent nemačkom Stufe II Systemen & Methoden der Controller Praxis

Seminar iz primene instrumenata operativnog kontrolinga s glavnim temama:

 • prelomna tačka rentabilnosti,
 • formiranje profitnih centara,
 • BSC (sistem izbalansiranih pokazatelja),
 • prodajni kontroling,
 • finansijsko planiranje,
 • finansijska analiza

* Sluša se u Srbiji

Seminar III: Kontroling izveštavanje i komunikacija

Ekvivalent nemačkom Stufe III Berichtswessen & Kommunikation

 • kontroling i organizacioni razvoj,
 • projektni kontroling,
 • kontrolerovo izveštavanje,
 • Balanced Scorecard (BSC) – nastavak,
 • razvoj sposobnosti kontrolera.

* Sluša se u Nemačkoj

Seminar IV : Radionica: Kontroling planiranje

Ekvivalent nemačkom Stufe IVPlanungsanwendung & Umsetzung

 • menadžersko računovodstvo,
 • planiranje, budžetiranje i budžetski sistem,
 • tehnike prezentacije izveštaja,
 • finansijski kontroling i izveštavanje,
 • rad na datim primerima i prezentacija rešenja

* Sluša se u Srbiji

Seminar V: Kontrolerova prezentacija

Ekvivalent nemačkom Stufe V Präsentation & Moderation

 • vežbanje kontrolerskih metoda i ličnih sposobnosti,
 • rešavanje problema kroz timski rad,
 • prezentacija i video-analiza prezentacije.

* Sluša se u Nemačkoj

Seminari I, II i IV (Sertifikacioni program koji je preduslov za slušanje seminara III i V) izvode se u Novom Sadu na srpskom jeziku. Seminari III i V održavaju se u Nemačkoj  (Controller Akademie A. G.) na nemačkom ili engleskom jeziku.

Prof. dr Veselin Perović

Dipl. ekk., sertifikovani instruktor kontrolinga

Stručno se usavršavao na Controller Academie u Nemačkoj u Austriji i Italiji. Autor je više desetina naučno-stručnih radova iz oblasti kontrolinga, kao i nekoliko stručnih knjiga. Zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, kao redovni profesor, gde je pored redovnog angažmana u nastavi, na specijalističkim studijama inicijator i izvođač nastave iz predmeta kontroling, od 2006. g. Tenutno je uključen u nekoliko projekata uvođenja kontrolinga. Govori; nemački, engleski i italilanski jezik.

Didaktički metod

Na svim seminarima i radionicama koriste se ciljno orijentisane metode. Seminari uključuju studije slučajeva, igre zamene uloga, kao i puno grupnog rada u kome se polaznicima predstavljaju teme iz njihovog svakodnevnog posla.

 

Radni materijali

Svakom polazniku seminara obezbeđen je radni materijal. Na seminarima i radionicama instruktori rade po radnim materijalima Controller Akademie A. G. (CA). Za seminare koji se održavaju u Srbiji radni materijali koji su intelektualno vlasništvo CA su prevedeni i prilagođeni polaznicima.

Na webstranici mogu se pronaći korisni materijali koji mogu biti od pomoći u praksi kontrolinga:

Lokacija održavanja seminara

Seminari se održavaju u prostorijama Rodacomm d.o.o.

Novi Sad, ulica Kralja Aleksandra 5

SERTIFIKAT I DIPLOMA KONTROLERA

Sertifikat i diploma kontrolera Controller Akademie A. G. prepoznatljivi su u poslovnom svetu već 40 godina.

SERTIFIKAT KONTROLERA

Sertifikatom se potvrđuje učešće na seminarima I i II, kao i na radionici-seminaru IV. Plan i program obuke za sertifikat kontrolera zamišljen je da edukuje kontrolere na sadržajan način i da ih upozna sa metodama i alatima koji se koriste u praksi kontrolinga. Seminari I, II i radionica – seminar IV izvode se na nemačkom i engleskom jeziku na Controller Akademie A. G. u Nemačkoj i na srpskom jeziku u Srbiji.

Prof. dr Veselin Perović kao predstavnik Controller Akademie A. G. Gauting/München Deutschland – C.A. u Srbiji ima ugovorno pravo korišćenja intelektualne svojine C. A., kao i pravo da organizuje i izvodi program obuke po metodologiji C. A. i potpisuje sertifikate koji će biti priznati na C. A. kao kvalifikacioni seminari za pohađanje seminara III i V – koji se održavaju u Nemačkoj na C. A., na nemačkom i engleskom jeziku.

DIPLOMA KONTROLERA

Diploma se dodeljuje posle odslušanog seminara V i podrazumeva da je učesnik sa uspehom savladao seminare I, II, III i IV po metodologiji Controller Akademie A. G., kao i da je kvalifikovan da naučeno primenjuje u poslovnoj praksi.

Kontinuiran rad na seminarima I, II, III i IV do završnog seminara V jeste preduslov za dobijanje kontrolerove diplome – Controller Akademie A.G.

Trening na seminaru V je osmišljen kao test sposobnosti, kojim se u obliku samoocenjivanja prezentacije od strane kandidata i uz aktivno učešće trenera radi evaluacija svih seminara i time stiče kontrolerova diploma Controller Akademie A. G.

PRIJAVI SE

Budite slobodni da nam pišete sve što vas interesuje u vezi seminara.

Upis polaznika za Školu kontrolinga 2020. je otvoren i predavanja će se održavati u terminima:

 • ŠK I:  23–25. mart  /  21–23. septembar
 • ŠK II:  18–20. maj  /  23–25. novembar  
 • ŠK IV:  22–24. jun  /  21–23. decembar 

Pišite nam za više informacija kao i prijavu polaznika za seminar, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku.

7 + 7 =